A Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom az alábbi célok érdekében kívánja tevékenységét kifejteni:
 

A Mozgalom törvényes keretek között, az Alkotmányban biztosított alapvető szabadságjogok, közöttük főleg a véleménynyilvánítási, egyesülési, kérvényezési, panasz előterjesztési jogokon keresztül kívánja és próbálja céljait érvényre juttatni figyelemfelhívó megmozdulásain, megnyilvánulásain, illetve az illetékes hatóságok előtt, annak érdekében, hogy hazánk egy jobb, élhetőbb ország legyen mindannyiunk számára és azt unokáink részére is megőrizhessük.

A Mozgalom céljai csak azok lehetnek, amelyek az érvényes Alkotmánnyal összhangban vannak, ugyanakkor a célok azon ősi törvényeinkben biztosított több százéves alapvető szabadságjogainkkal és közjogi hagyományainkkal is összhangban vannak, amelyek a Magyar Államot, a Szent Korona testét és annak minden különbségtétel nélküli állampolgárát, azaz a Szent Korona tagjait évszázadok vérzivataros történelmén keresztül mind a mai napig megóvta. A Mozgalomhoz bárki, mindenféle megkötöttség nélkül, mindenféle különbségtétel nélkül, nemzetiségre, vallásra, politikai meggyőződésre, etnikai kisebbséghez tartozásra tekintet nélkül, az állampolgárok egyenlősége alapján csatlakozhat, akit a haza iránt érzett féltő szeretetétől vezérelve a Mozgalom céljaival szimpatizál. Egyetlen mérce van: Az évszázadokon keresztül a Szent Korona által jogilag is megtestesített Magyar Állam és a magyar nemzet érdeke nem csorbulhat, és a Mozgalom zászlaja tiltakozó megmozdulások jelképe fog lenni azok ellen, akik a magyar haza, a magyar egyházak, a magyar nemzet, a Szent Korona teste és annak tagjainak, azaz állampolgárainak ősi jogai ellen vétenek, vagy véteni készülnek.

A Mozgalom az Ország lelkiismerete, az állampolgárok szabadságjogainak hangos hallatója, biztosítéka kíván lenni. A Mozgalom fel kívánja hívni a hatalom figyelmét arra, hogy olyan törvényeket engedjen ismét hatályosulni ősi törvényeink közül, amelyek a hazát és a nemzet megtartását a jövőben, unokáink részére is garantálják. A Mozgalom az élő ellenállás és ellentmondás lesz az ősi szabadságjogok, a haza, a nemzeti érdekek védelmében, és kiáll a Kormány ünneplésére is, ha azok érvényesítésén önzetlenül munkálkodik. Az ellenállás és ellentmondás jogát a jelenlegi Alkotmányban is biztosított legerősebb törvényes keretek között, véleménynyilvánítási és egyesülési szabadságon, kérvényezési jogon keresztül fejti ki, amelyet ősi törvényeink ugyancsak garantálnak. Az alkotmányos ellenállás, ellentmondás és hazaszeretet egyik legszebb példája a Rákóczi szabadságharc, ezért a Mozgalom zászlajára nagyságos II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmünk által választott CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE, azaz ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT jelszót tűzte, és ezen zászlót mindannyiszor felemeli, akárhányszor az  Isten, a Haza és a Szabadság hátrányára bármi is történne szent hazánkban. II. Rákóczi Ferenc zászlai alatt sokezer, többnemzetiségű elégedetlen felkelő vállalta a hosszú évekig tartó szabadságharcot, nemzetiségi, vallási, ideológiai, etnikai és minden egyéb különbségtétel nélkül: nem számított, hogy ki volt magyar, szlovák, román, cigány, ruszin stb. Egy dolog számított: hogy ki volt igaz fia a Szent Koronának és kiben váltott ki felháborodást és nemzeti ellenállást az ősi szabadságjogoknak lábbal való tiprása a külföldiek és belföldi kiszolgálóik által. Az alkotmányos ellenállás eme gyönyörű példája ihlette a Mozgalom létrejöttét, hirdetve: Magyarország Örökké Szabad, és nem megvásárolható, állampolgárai egymás ellen nem összeugraszthatóak, ősi szabadságaink nem megvonhatóak és nem csorbíthatóak. 

A Mozgalom célja, hogy a társadalmi igazságérzet alapján bejelentett, vagy spontán, azonnali, bejelentést nem igénylő megmozdulásokat hirdessen, társadalmi párbeszédet kezdeményezzen minden olyan esemény kapcsán, amely a magyar államot és a magyar állampolgárokat, a magyar nemzet határon belüli vagy azon túli részének jogos érdekét, csorbítja vagy veszélyezteti.

A Mozgalom az Alkotmány alapján kérelmeket, panaszokat terjeszt elő az Országgyűlés képviselői részére, kérni és tiltakozni fog akkor, ha hazánkat, állampolgárait, nemzetünket jogsérelem éri, vagy érheti, ugyanakkor készen áll arra, hogy az országban kialakult természeti katasztrófahelyzetekben az állampolgárok és a hatóságok segítségére önkéntesen és önzetlenül siessen, segítse a szociálisan rászorultakat, véradással az egészségügyet. 
 

2010. Magyar Nemzeti Gárda | RSS csatorna